Du học trường Hiki Academy

Du học trường Hiki Academy

Du học trường Hiki Academy

Du học trường Hiki Academy

Du học trường Hiki Academy
Du học trường Hiki Academy

Du học

Du học trường Hiki Academy

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Mục tiêu của chúng tôi là phát triển nguồn nhân lực chất lượng, khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Với mong muốn có thể tạo ra nguồn nhân lực xuất sắc, những người có thể hoạt động tích cực trong xã hội toàn cầu, chúng tôi luôn hỗ trợ một cách đầy đủ nhất cho sinh viên của mình nhằm giúp sinh viên có những bước tiến lớn mang tầm quốc tế.

HỌC PHÍ

Tên khóa hc

Phí tuyn
ch
n

Phí nhp
h
c

Phí môn
h
c

Chi phí tài liu
gi
ng dy

Tng 
(Ch
ưa bao gm thuế)

Tng
(Đã bao g
m thuế và các 
kho
n đã được gim tr)

Khóa hc
2 năm

Năm 1

20,000 yên

50,000 yên

540,000 yên

80,000 yên

690,000 yên

745,200 yên

Năm 2

-

-

540,000 yên

80,000 yên

620,000 yên

669,600 yên

Khóa hc
1 năm
6 tháng

Năm 1

20,000 yên

50,000 yên

540,000 yên

80,000 yên

690,000 yên

745,200 yên

Năm 2

-

-

270,000 yên

40,000 yên

310,000 yên

334,800 yên

KÝ TÚC XÁ

Loi phòng

Tin nhà

Thi gian chuyn đến

Phí s dng thiết b
(Thay thế chăn)

Tng chi phí

Nước máy Đin Phí gas

Loi S (phòng 1 người)

60,000
yen/tháng

60,000 yên

40,000 yên

280,000 yên

Trách nhim ca
m
i cá nhân

Loi A (phòng 1 người)

40,000
yen/tháng

40,000 yên

40,000 yên

200,000 yên

Loi B (phòng 2 người)

25,000
yen/tháng

30,000 yên
1 ng
ười)

40,000 yên
1 ng
ười)

145,000 yên
1 ng
ười)

Thiết b bao gm

Điu hòa, t lnh, máy git, lò vi sóng, ni cơm đin, wifi min phí

Trong tng chi phí đã bao gm tin nhà trong 3 tháng.

Tin tức khác

Bài test Cẩm nang Lịch khai giảng Tư vấn
backtop