1. Thầy Nguyễn Đình Hùng

Cử nhân tiếng Anh Đại Học Xã Hội Nhân Văn (Toeic 925 điểm)

Tiếng Nhật NJLPT N1 (Du học tiếng tại Nhật), Nat Test N1

Kinh nghiệm

  • 8 năm giảng dạy tiếng Nhật
  • Thông dịch tự do
  • Thỉnh giảng Đại Học Hồng Bàng